วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗


สมาชิกแกนนำช่วยกันจัดซองปันผลให่เพื่อสมาชิก  อาทิ  นางวรรณา  ธนการ,นางยุพิน  ปั้นทอง,นางสมใจ   คชรักษ์,นางสุนันทา  มีเผือก,นายจวน  พุทธรักษา,นางเดือนเพ็ญ  ศุภวงศ์,นายเจียร  ไพรสุวรรณ์,นางกรรณืการ์  อินทรักษา,นางสาวขนิษฐา  มีเผือก,นายสมนึก  ธนการ,นางณัชลิทร์  ปัถวี,นายถนัด  ภู่อมร,


แกนนำร่วมกันห้อของขวัญ  อาทิ  นางจวง  พุทธรักษา,นางเย็นตา  หนูขาว,นางรุ้งทิพย์  ภู่อมร,นางวรรณา  ธนการ,เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย,เด็กหญิงธัญวรัตม์  ภู่อมร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น